בחתימתי על טופס זה אני מבקש להשתתף בפעילות עמותת אה"ל - ארגון המתמחים לרפואה מרשם (ע"ר) בתור עמית/ה סטאז'ר/ית. מטרות העמותה ותקנון העמותה. לתקנון לחצו כאן
ידועים לי. ידוע לי כי אין במילוי טופס זה בכדי להצטרף לחברות בעמותה.

הנני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים מעל ההינם נכונים, ולראיה באתי על החתום

* שדה חובה

Browser not supported